Ring til os

Om 50 Hertz

Hos 50 Hertz har vi et mål om, at vi skal være din foretrukne el-installatør og el-ingeniør. For os er kunderne nemlig det allervigtigste. Det betyder derfor også, at vi med vores fleksible arbejdstider sikrer, at du som kunde ikke skal tilpasse din dag efter os – vi tilpasser os din dag.

Vi går til enhver opgave med et højt niveau af professionalisme og overholder installationsbekendtgørelserne, som blandt andet sikrer dig 5 års arbejdsgaranti. Vi prioriterer kvaliteten af vores arbejde højt ved kun at tage få opgaver ind ad gangen. Dermed er der fuldt fokus på den enkelte opgave, som altid bliver løst til punkt og prikke.

Kommunikation er et af nøgleordene i vores arbejde, og den sikrer vi blandt andet, ved at vores teknikere og el-installatører ikke har for mange opgaver. Så har de nemlig tid til dig og dine opgaver.

Bliv ringet op

Vi kan klare mange forskellige opgaver, eksempelvis:

Installation af nye stikkontakter
Edb- og internetinstallation
Udskiftning af gamle kabler
Dørtelefon
Antenneinstallation
Hvidevareinstallation
Adgangskontrol

Garanti og KLS

Ud over at du altid sikres en arbejdsgaranti på 5 år på den udførte opgave, har vi en arbejdsforsikring, som dækker skader og uheld op til DKK 20 mio.

Vi oplever desværre tit, at vi kommer ud til en opgave, hvor vi skal rette op på tidligere fejl eller en ulovligt udført installation. Hos 50 Hertz går vi op i at levere en kvalitetsløsning. En kvalitetsløsning, som udføres korrekt første gang.

Vi ønsker at skabe fuld gennemsigtighed i de opgaver, vi udfører. Derfor vil du som kunde modtage en detaljeret rapport over det udførte arbejde, efter at vi har løst opgaven – til gavn for din fremtidige sikkerhed.

Systematiseret kvalitetssikring

Der udleveres en KLS-rapport (KvalitetsLedelsesSystem-rapport), som er din dokumentation på, at arbejdet er udført efter lovens standarder. Den udleveres med din faktura – men vi beholder rapporten i 5 år, hvorfor du altid kan få den fremsendt, hvis du ønsker det.

Bliv ringet op

Kontakt os

Vi ser meget frem til at høre fra dig og ikke mindst at besigtige og udføre dine opgaver. Vores teknikeres timepriser starter fra DKK 699,- + moms, og en el-ingeniørs timepris starter fra 1099,- + moms.

Ingen opgaver er for store eller for små – vi har mandskabet til at udføre din opgave.

Kontaktformular

  Priser

  Ikke tilbud relateret priser

  - Der fakturers mindst 2499,- plus moms ( 3123,75 med moms ) i Alm. dage ( 0-2 timers arbejde inkl kørseltid, service vogn, KLS Rapport )

  - Efterfølgende Alm. priser starter fra 699 + moms ( 873,75 med moms ) pr time for en teknikker

  - Ingeniør fra 1625 pr time + moms. ( 2031,25 med moms )

  - Service vogn 119 + moms ( 148,75 med moms ) pr time inkl miljø tillæg og parkeringsafgift - dog ikke i København centrum

  - KLS og dokumentation 399 KLS  + moms ( 498,75 med moms ) på små og stor serviceopgaver (pr. påbegyndt opgave og ikke pr. besøg).

  Vagt indenfor arbejdstiden, bestilling samme dag eller dagen før samt i helligedage og weekender til næste alm. arbejdsdag 

  - Vagtgebyr 2500 + moms ( 3125 med moms )

   

  Weekend, aften og vagtudkald i alm. dage 

  Bookning af akut elektriker kan ikke fortrydes efter bekræftelsen. 

  - Akut behov for elektriker i arbejdstiden fra 08:00 - 15:00

  Vagt indenfor arbejdstiden, bestilling samme dag eller dagen før samt i helligedage og weekender til næste alm. arbejdsdag 

  - Vagtgebyr 2500 + moms ( 3125 med moms )

  - Der fakturers mindst 2499,- plus moms ( 3123,75 med moms ) i Alm. dage ( 0-2 timers arbejde inkl kørseltid, service vogn, KLS Rapport )

  - Efterfølgende priser starter fra 699 + moms ( 873,75 med moms pr time for en tekniker  Service vogn 119 + moms ( 148,75 med moms )  pr time KLS og dokumentation 399 KLS  + moms ( 498,75 med moms ) på små og stor serviceopgaver (pr. påbegyndt opgave og ikke pr. besøg).

   

  - Vagt udenfor arbejdstiden fra kl 15:00 i Alm. dage eller weekender og helligedage fra 00:00 til 00:00

  forsætter opgaven til dagen efter fra kl 08:00 selvom det er en alm. dage ville det stedvæk fak. som vagt timer

  Teknikker timer fra 1999 + moms ( 2498,75 med moms ) pr. time inkl. service vogn

  Udkaldstillæg fra 3800 + moms ( 4750 med moms )  

  Vagtudklad faktureres for mindst 2 timer, KLS Rapport, Udkaldstillæg.

   

  Faktura og vilkår 

  - Bookning af akut elektriker kan ikke fortrydes efter bekræftelsen. 

  - Op til 15000 kr. + moms ( 18.750 med moms ) tager vi mobilepay på vores firma nummer ( 266735 ) og der laves en regning på stedet med mindre andet aftales.

  - Ved afbestilling af vagtudkald inden vi når ud til adressen opkræves 2.500 + moms. ( 3215 med moms )

  - Ved afbestilling når vi er på adressen eller dobbel bokking af 2 virksomheder, opkræves fuld beløb. 

  Forsikirngsager kan vi ikke garantere da vi ikke ved hvordan din forsikring ser ud, eller hvordan din forsikirng vudere din sag, men vi står altid klar til tage imod opkald fra din forsikring for spørgsmål. Fakturdato skal overholdes medmindre andet aftales på skift eller dok. på e-mail, ellers bliver sendt til No Risk Ikasso Aps 

  Hvidvare og andre Alm. brugesgendstand, fast monteret brugesgendstand vi ikke kan flytte ( eller instelleret på en spicale måde / eller dele som står i vejen vi ikke kan fjerne på vagtudkaldet ville du stedvæk blive fak. for hele vores besøg. Vi udføre ikke reprasioner indefor hvidvare eller alm brugesgendstand og fast inselleret brugesgendstande.

  Indenfor arbejdstiden 8:00-15:00

  - Der faktureres mindst 2499,- plus moms ( 3123,75 med moms ) i Alm. dage 

  ( 0-2 timers arbejde inkl kørselstid, service vogn, KLS rapport ). 

  Plus Vagtgebyr 2500 + moms ( 3125 med moms ), efter helligdage ( ikke kun dagen før )

   

  Efter Kl 15:00 i Alm dage, weekender og helligdage

  - Vagtudklad faktureres for mindst 2 timer, KLS Rapport, Udkaldstillæg og produkter 

  Tiden på opgaven bliver beregnet fra teknikkeres adresse, og ikke fra virksomhedes adresse.

   

  Prices

  Do not offer related prices

  - At least 2499, - plus VAT (3123.75 with VAT) is invoiced in normale days (0-2 hours work incl. driving time, service car, KLS Report)

  - Subsequent normal rates start from 699 + VAT (873.75 with VAT) per hour for a technician

  - Engineer from 1625 per hour + VAT. (2031.25 with VAT)

  - Service car 119 + VAT (148.75 with VAT) per hour including environmental surcharge and parking fee - but not in Copenhagen city.

  - KLS and documentation 399 KLS + VAT (498.75 with VAT) on small and large service tasks (per started task and not per visit).

   

  Emergency in working hours ( work day ), boking the same day or the day before as well as on public holidays and weekends until the next normal working day

  - Emergency fee 2500 + VAT (3125 with VAT)

  Weekend, evening and emergency calls in normal days

  Booking by emergency electrician can not be canceled after confirmation.

  - Emergency calling for electrician working between 08:00 - 15:00

   

  Emergency in working hours ( work day ), boking the same day or the day before as well as on public holidays and weekends until the next normal working day

  - Emergency fee 2500 + VAT (3125 with VAT)

   

  - At least 2499, - plus VAT (3123.75 with VAT) is invoiced in normal days (0-2 hours work incl. driving time, service cart, KLS Report)

  - Subsequent normal prices start from 699 + VAT (873.75 with VAT) per hour for a technician Service trolley 119 + VAT (148.75 with VAT) per hour KLS and documentation 399 KLS + VAT (498.75 with VAT) on small and large service tasks (per task started and not per visit).

  - Emergency call / bookning outside working hours from 15:00 in Alm. days or weekends and public holidays from 00:00 to 00:00

  continues the emergency working until the next day from 08:00 even though it is a normal days it would still cost the same like emergency prices.

  - Techniques hours from 1999 + VAT (2498.75 with VAT) per. time incl. service cart

  -Emergency call surcharge from 3800 + VAT (4750 with VAT)

   

  Emergency call - invoiced for at least 2 hours, KLS Report, Calling surcharge.

  Invoice and conditions

  - Up to DKK 15.000 + VAT (18.750 with VAT ), we can take mobilepay on our company number (266735) and we can make invoice in the same time.

  - If the emergency call is canceled before we reach the address, 2.500 + VAT will be charged. (3215 with VAT )

  In case of cancellation when we are at the address or double booking of 2 companies, full amount will be charged.

  Booking by emergency electrician can not be canceled after confirmation.

   

  We can not guarantee insurance cases as, we do not know what your insurance looks like or how your insurance will handle your case, but we are always ready to accept calls from your insurance for questions. Invoice date must be adhered to unless otherwise agreed on shift or doc. by e-mail, otherwise will be sent to No Risk Ikasso Aps

  Utensil we can not move (or installed in a spical way / or parts that stand in the way, we can not remove on emergency call, we well take a full charge.

   

  Prices working hours 8:00-15:00

   

  - At least 2499, - plus VAT (3123.75 with VAT) is invoiced in normaly days (0-2 hours work incl driving time, service cart, KLS report).

  -Plus Emergency fee 2500 + VAT (3125 with VAT), after public holidays (not only the day before)

   

  After 15:00 on Alm days, weekends and holidays

  - Emergncy call - invoiced for at least 2 hours, KLS Report, Calling allowance and products

  The time of the task is calculated from the technicians' address, and not from the company's address.

  47 47 47 70